Budżet Obywatelski 2018

Budżet Obywatelski w Ciechocinku

   Elektroniczne i papierowe zgłaszanie projektów aktywne od 15 maja

Lista projektów
  • Kampania

  • Zgłaszanie projektów

  • Weryfikacja

  • Głosowanie

  • Ogłoszenie wyników

Najważniejsze informacje o Budżecie Obywatelskim

Terminy

Składanie wniosków : 
15.05.2018 - 31.05.2018

Głosowanie : 
11.06.2018 - 30.06.2018

Pula środków

300.000, 00 zł                 

 

Szanowni Mieszkańcy Ciechocinka!

 

Już po raz trzeci zapraszam Państwa do wzięcia udziału w tworzeniu budżetu obywatelskiego, którego celem jest zaangażowanie mieszkańców w podejmowanie decyzji przy wyborze najbardziej oczekiwanych zadań i wydatkowanie części środków publicznych na wskazane przez Państwa cele. W bieżącej edycji przedsięwzięcia na realizację Państwa propozycji przeznaczona została kwota 300.000, 00 zł

Zaproszenie ciechocinian do włączenia się w proces tworzenia budżetu obywatelskiego jest przejawem zaufania dla Waszego, szanowni mieszkańcy, doświadczenia, wiedzy i kompetencji.  Wyrażam przekonanie, że Państwa aktywność zaowocuje wieloma interesującymi projektami, które pozytywnie wpłyną na rozwój i poprawę wizerunku Ciechocinka. 

Proszę, wykorzystajcie Państwo demokratyczny mandat zaufnia w przeświadczeniu, że Państwa propozycje będą przejawem troski o nasze miasto.  

Łączę wyrazy szacunku

Burmistrz Ciechocinka
Leszek Dzierżewicz

 

 


REGULAMIN
BUDŻETU OBYWATELSKIEGO MIASTA CIECHOCINKA

 

ROZDZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

1. Budżet obywatelski należy rozumieć jako formę konsultacji społecznych w sprawie przeznaczenia części wydatków z budżetu Miasta Ciechocinka na realizację zadań wybranych przez mieszkańców w trybie określonym niniejszym regulaminem na dany rok kalendarzowy.

2. Realizacja zadań w ramach budżetu obywatelskiego odbywa się w ciągu jednego roku budżetowego, przy czym w uzasadnionych przypadkach możliwe jest wydłużenie realizacji zadania na lata następne, na zasadach określonych ustawą o finansach publicznych.

3. Wdrożenie i realizacja budżetu obywatelskiego składa się z następujących etapów:

   1) kampania informacyjno – edukacyjna;

   2) zgłaszanie projektów;

   3) weryfikacja zgłoszonych projektów;

   4) głosowanie;

   5) realizacja projektu.

3. Wysokość środków przeznaczonych na wydatki w ramach budżetu obywatelskiego corocznie określa Burmistrz Ciechocinka, jednakże kwota nie może być wyższa niż 10 % planowanych dochodów budżetowych w roku poprzednim z tytułu podatku od nieruchomości.

 

ROZDZIAŁ II. DZIAŁANIA PROMOCYJNE, INFORMACYJNE I EDUKACYJNE REALIZOWANE W PROCESIE WDRAŻANIA BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

§ 2.

1. W trakcie wdrażania budżetu obywatelskiego prowadzone będą działania promocyjne, informacyjne i edukacyjne uwzględniające:

   1) przybliżenie idei budżetu obywatelskiego oraz zachęcanie do składania propozycji zadań do realizacji w ramach tego budżetu;

   2) przedstawienie zadań zgłoszonych do budżetu obywatelskiego i zachęcanie mieszkańców do wzięcia udziału w głosowaniu nad wyborem zadań;

   3) upowszechnianie informacji o przebiegu i wynikach procesu wdrażania budżetu obywatelskiego.

2. Działania, o których mowa w ust.1 będą prowadzone z użyciem różnych kanałów komunikacyjnych dostosowanych do zróżnicowanych grup odbiorców.

 

ROZDZIAŁ III. ZGŁASZANIE PROJEKTÓW

§ 3.

1. W ramach budżetu obywatelskiego projekt może zgłosić każdy mieszkaniec Ciechocinka, który w momencie wypełniania wniosku ma ukończone 16 lat, a wniosek jego poparło 20 innych mieszkańców. Każdy mieszkaniec może przygotować i złożyć tylko jeden projekt.

2. Zgłaszany projekt powinien określać konkretne zadanie, które przyczyni się do pozytywnego rozwoju miasta obejmujące w szczególności:

   1) budowę, modernizację lub remont infrastruktury np. komunalnej, drogowej, turystycznej, rekreacyjnej, itp;

   2) działania mające na celu poprawę warunków życia i funkcjonowania mieszkańców;

   3) wydarzenia o charakterze społecznym, kulturalnym, oświatowym lub sportowym;

   4) zadania z zakresu ochrony zdrowia i ratownictwa medycznego;

   5) zadania z zakresu poprawy estetyki miasta

   6) działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa mieszkańców

3. Zgłaszany projekt:

   1) musi być zgodny z prawem oraz mieścić się w katalogu zadań własnych gminy określonych w ustawie z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130);

   2) może być realizowany wyłącznie w granicach administracyjnych miasta i w obszarach należących do miasta;

   3) musi być zrealizowany w ciągu jednego roku budżetowego, z zastrzeżeniem zapisu określonego w § 1 pkt. 2 i nie może przekraczać budżetu przeznaczonego na realizację projektów obywatelskich;

§ 4.

1. Zgłoszeń należy dokonywać na formularzu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu. Formularz jest dostępny w:

   1) Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej  www.ciechocinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski;

   2) sekretariacie Urzędu Miejskiego ul. Kopernika 19;

   3) Biurze Kultury Sportu i Promocji Miasta ul. Zdrojowa 2b;

   4) jednostkach podległych gminie: Szkole Podstawowej nr 1, Gimnazjum Publicznym, Przedszkolu Samorządowym nr 1 i 2, Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

2. Wypełniony formularz należy wysłać listem na adres Urzędu Miejskiego z dopiskiem „Budżet obywatelski – …. rok” lub złożyć osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego. W przypadku wysłania formularza drogą listowną, za datę złożenia uważa się datę wpływu do tut. Urzędu.

3. Zgłoszenia można dokonać również drogą elektroniczną przesyłając wypełniony zeskanowany formularz na adres budzetobywatelski@ciechocinek.pl lub przez aplikację internetową dostępną na stronie budzetobywatelski.ciechocinek.pl .

4. Zgłoszenie uznaje się za ważne, jeśli zostaną wypełnione wszystkie pola.

5. Formularz zgłoszeniowy należy złożyć w terminie określonym w § 9 pkt. 2 tabeli

6. Zgłoszenie dokonane po upływie terminu określonego w niniejszym regulaminie nie będą rozpatrywane.

7. Wykaz zgłoszonych projektów będzie udostępniony na stronie internetowej budzetobywatelski.ciechocinek.pl

 

ROZDZIAŁ IV. WERYFIKACJA PROJEKTÓW

§ 5.

1. Weryfikację złożonych projektów przeprowadzą wyznaczone merytoryczne referaty organizacyjne Urzędu i jednostki podległe gminie. Złożone projekty zostaną zweryfikowane pod względem formalnym i merytorycznym.

2. Weryfikacja formalna i merytoryczna projektu będzie polegała w szczególności na sprawdzeniu:

   1) terminu złożenia formularza;

   2) poprawności i kompletności wypełnienia formularza zgłoszeniowego;

   3) łącznego spełnienia kryteriów określonych w § 3 ust. 2 regulaminu;

   4) poprawności oszacowania kosztów realizacji projektu;

   5) czy projekt nie pokrywa się z zadaniami wpisanymi do realizacji w ramach projektowanego budżetu na dany rok.

3. Gmina Ciechocinek zastrzega sobie prawo do:

   1) konsultacji z projektodawcą w celu uzupełnienia braków w zgłaszanej propozycji zadania i wyjaśnienia innych wątpliwości dotyczących projektu;

   2) korekty i modyfikacji projektu, z poszanowaniem oryginalnej formy, w celu dostosowania go do obowiązujących przepisów prawa oraz zasad celowego i racjonalnego wydawania środków publicznych, o czym projektodawca zostanie poinformowany.

4. Wszystkie zgłoszone propozycje zadań do budżetu obywatelskiego, zarówno te pozytywnie zweryfikowane i zakwalifikowane do kolejnego etapu konsultacji, jak i te niezakwalifikowane, wraz z krótkim opisem podaje się do publicznej wiadomości poprzez udostępnienie na stronie internetowej miasta www.ciechocinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski i w sposób zwyczajowo przyjęty.

5. Z chwilą ogłoszenia listy, o której mowa w pkt. 4, mieszkańcom przysługuje prawo prowadzenia akcji informacyjnej, dotyczącej projektów dopuszczonych do głosowania.

6. Projektodawca może wycofać swój projekt poprzez zgłoszenie tego faktu w formie pisemnej przed terminem głosowania.

 

ROZDZIAŁ V. GŁOSOWANIE

§ 6.

1. Wyboru projektów do realizacji spośród projektów, które zostały pozytywnie zweryfikowane zgodnie z § 5, dokonują mieszkańcy w głosowaniu bezpośrednim.

2. Prawo do udziału w głosowaniu ma każdy mieszkaniec, który na dzień głosowania ukończył 16 rok życia.

3. Głosować należy na karcie do głosowania, której wzór stanowi załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu.

4. Oddanie głosu następuje na karcie do głosowania w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem aplikacji internetowej.

5. Uprawniony mieszkaniec może oddać tylko jeden głos.

6. Głosowanie przeprowadza się poprzez:

   1) złożenie karty do głosowania w sekretariacie Urzędu Miejskiego;

   2) przesłanie karty do głosowania na adres Urzędu Miejskiego w Ciechocinku z dopiskiem na kopercie „Budżet Obywatelski - …. rok”;

   3) przesłanie wypełnionej i zeskanowanej karty do głosowania drogą elektroniczną na adres budzetobywatelski@ciechocinek.pl;

   4) oddanie głosu za pomocą aplikacji internetowej dostępnej na stronie www.budzetobywatelski.ciechocinek.pl.

§ 7.

1. Głosowanie odbywa się poprzez wybór jednego ze wskazanych na karcie projektów. Wybrany projekt otrzymuje 1 punkt.

2. Głos uznaje się na nieważny, gdy głosujący:

   1) nie wybierze żadnego zadania;

   2) wybierze więcej niż jedno zadanie;

   3) nie wypełni wszystkich wymaganych pól na karcie do głosowania;

   4) nie wyrazi zgody na przetwarzanie danych osobowych.

§ 8.

1. Obliczanie wyniku głosowania polega na zsumowaniu liczby punktów uzyskanych przez poszczególne projekty. Na końcowy wynik głosowania składają się wyniki głosowania bezpośredniego, korespondencyjnego i elektronicznego.

2. Na podstawie końcowych wyników do głosowania Burmistrz Ciechocinka tworzy ranking projektów. Za wybrane do zrealizowania uznaje się te projekty, które uzyskały największą liczbę punktów, aż do wyczerpania puli środków finansowych przeznaczonych na budżet obywatelski w danym roku budżetowym.

3. W przypadku, w którym ilość środków na realizację kolejnego projektu na liście jest niewystarczająca, do realizacji będzie wybrany kolejny projekt, który jest możliwy do zrealizowania w kwocie jaka pozostała do dyspozycji.

4. W sytuacji, gdy kilka projektów uzyskało taka samą liczbę głosów, a pozostała kwota nie powala na ich realizację, za rekomendowany do realizacji uznaje się projekt wyłoniony w drodze losowania, które odbędzie się w Urzędzie Miejskim w Ciechocinku w terminie podanym przez Burmistrza Ciechocinka.

5. Informacja o wynikach głosowania podana zostanie niezwłocznie do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.ciechocinek.pl w zakładce Budżet Obywatelski, oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

 

ROZDZIAŁ VI. HARMONOGRAM CZYNNOŚCI W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO

§ 9.

Ustala się następujący harmonogram konsultacji prowadzonych w ramach budżetu obywatelskiego:

 L.p.

 Opis czynności

 Terminy

 1.

 Prowadzenie akcji promocyjnej, informacyjnej i edukacyjnej

01.05. – 31.05.

 2.

 Zgłaszanie projektów, sukcesywna weryfikacja

15.05. – 31.05.

 3.

 Weryfikacja projektów i ogłoszenie listy proponowanych zadań

01.06. – 10.06.

 4.

 Głosowanie

11.06. – 30.06.

 5.

 Ogłoszenie wyników konsultacji

10.07.

 

ROZDZIAŁ VII. REALIZACJA PROJEKTÓW

§ 10.

1. Projekty wybrane w głosowaniu do Budżetu Obywatelskiego Miasta Ciechocinka zostają rekomendowane do projektu Budżetu Miasta Ciechocinka na dany rok.

2. W przypadku zrealizowania danego projektu w cenie niższej niż kwota zaplanowana w budżecie, pozostałe środki mogą zostać wykorzystane na realizację innych zadań zgłoszonych do Budżetu Obywatelskiego.

   

ROZDZIAŁ VIII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

§ 11.

1. Zgłoszenie projektu w ramach budżetu obywatelskiego lub udział w głosowaniu wymaga wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych.

2. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach budżetu obywatelskiego jest Gmina Miejska Ciechocinek.

3. Celem zbierania danych osobowych w ramach budżetu obywatelskiego jest w szczególności możliwość zweryfikowania, czy osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego są do tego uprawnione. Osobami uprawnionymi do przetwarzania tych danych będą pracownicy Urzędu oraz inne osoby biorące udział w procesie budżetu obywatelskiego, o których mowa w regulaminie.

4. Osoby zgłaszające projekt lub uczestniczące w głosowaniu w ramach budżetu obywatelskiego mają prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.